MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang là Mã bưu chính 91108, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang là 91108.

2. Mã bưu chính 91108 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91108 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã 5 Vị Thanh, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91108 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang có 5 số là 91108, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã 5, Vị Thanh, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 911131

Tên bưu cục: Hộp thư số 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911132

Tên bưu cục: Hộp thư số 04

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Hòa Bình, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911133

Tên bưu cục: Hộp thư số 05

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 1, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 910100

Tên bưu cục: KT Hậu Giang

Điện thoại: 02933876760

Địa chỉ: Sô´93, Đường 3-2, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911126

Tên bưu cục: Số 13

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 3, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911127

Tên bưu cục: Số 15

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 2, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911081

Tên bưu cục: Số 3

Điện thoại: 870812

Địa chỉ: Sô´19, Đường Ngô Quốc Trị, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911251

Tên bưu cục: Số 5

Điện thoại: 870814

Địa chỉ: Sô´QL 61, Đường 3-2, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911080

Tên bưu cục: Vị Thành

Điện thoại: 870761

Địa chỉ: Khu vực 2, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911320

Tên bưu cục: VP BĐT Hậu Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 3-2, Phường 5 5 Vị Thanh Hậu Giang

Xem chi tiết>>