MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã 7

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu là Mã bưu chính 96120, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu là 96120.

2. Mã bưu chính 96120 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96120 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã 7 Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96120 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu

Mã bưu chính Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu có 5 số là 96120, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã 7, Bạc Liêu, Bạc Liêu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 961200

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 820249

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1a, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961207

Tên bưu cục: Đại Tín

Điện thoại: 954344

Địa chỉ: Sô´6/5, Đường Trần Phú, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961206

Tên bưu cục: Nhựt Thanh

Điện thoại: 954196

Địa chỉ: Sô´135B/4, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961209

Tên bưu cục: Phượng Vĩ

Điện thoại: 0781-954885

Địa chỉ: Sô´35/4, Đường Trần Huỳnh, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961201

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1a

Điện thoại: 827894

Địa chỉ: Sô´154A/4, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961205

Tên bưu cục: Trần Huỳnh A

Điện thoại: 953377

Địa chỉ: Sô´08, Đường Trần Huỳnh, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961202

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 952998

Địa chỉ: Sô´8A/6, Đường Trần Phú, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961204

Tên bưu cục: Tuấn Nhi

Điện thoại: 953646

Địa chỉ: Sô´68/8, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 961203

Tên bưu cục: Xuân Quỳnh

Điện thoại: 922669

Địa chỉ: Sô´35F/4, Đường Trần Huỳnh, Phường 7 7 Bạc Liêu Bạc Liêu

Xem chi tiết>>