MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81269, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai là 81269.

2. Mã bưu chính 81269 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81269 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81269 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81269, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812691

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 839659

Địa chỉ: Sô´19/4, Khu phố 3, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812692

Tên bưu cục: An Bình 2

Điện thoại: 837930

Địa chỉ: Khu phố 5, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812693

Tên bưu cục: An Bình 3

Điện thoại: 839897

Địa chỉ: Sô´A26, Khu phố 5, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812694

Tên bưu cục: An Bình 4

Điện thoại: 834154

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố 10, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812695

Tên bưu cục: An Bình 5

Điện thoại: 838567

Địa chỉ: Sô´19A/4, Khu phố 3, Phường An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812696

Tên bưu cục: An Bình 6

Điện thoại: 839109

Địa chỉ: Sô´6A, Khu phố 5, Phường An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812697

Tên bưu cục: An Bình 7

Điện thoại: 931910

Địa chỉ: Sô´4C, Khu phố 10, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812700

Tên bưu cục: An Bình 8

Điện thoại: 932763

Địa chỉ: Sô´34F, Khu phố 10, Phường An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812740

Tên bưu cục: BCP Biên Hòa 4

Điện thoại: 02513933050

Địa chỉ: Sô´27, Đường 2a, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812690

Tên bưu cục: Khu Công Nghiệp Biên Hòa

Điện thoại: 02513992200

Địa chỉ: Sô´27, Đường 2a, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812698

Tên bưu cục: Loteco 2

Điện thoại: 992858

Địa chỉ: Sô´257, Khu phố 11, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812699

Tên bưu cục: Loteco 3

Điện thoại: 993193

Địa chỉ: Sô´241, Khu phố 11, Xã An Bình An Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>