MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương là Mã bưu chính 82490, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương là 82490.

2. Mã bưu chính 82490 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82490 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Bình Dĩ An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82490 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương có 5 số là 82490, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 824908

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 790074

Địa chỉ: Sô´17/21, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825010

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02743737771

Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824909

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 790511

Địa chỉ: Sô´28/8, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824902

Tên bưu cục: An Bình 2

Điện thoại: 790514

Địa chỉ: Sô´19/22, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824910

Tên bưu cục: An Bình 3

Điện thoại: 791400

Địa chỉ: Sô´28/8, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824911

Tên bưu cục: Bình Đường

Điện thoại: 02743790244

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824912

Tên bưu cục: Bình Đường 1

Điện thoại: 730444

Địa chỉ: Sô´39/24, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824920

Tên bưu cục: Bình Đường 10

Điện thoại: 791580

Địa chỉ: Sô´10/6, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824921

Tên bưu cục: Bình Đường 11

Điện thoại: 790593

Địa chỉ: Sô´10/9, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824922

Tên bưu cục: Bình Đường 12

Điện thoại: 732901

Địa chỉ: Sô´5/59, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824923

Tên bưu cục: Bình Đường 13

Điện thoại: 791450

Địa chỉ: Sô´5/41, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824924

Tên bưu cục: Bình Đường 14

Điện thoại: 790820

Địa chỉ: Sô´25A/11, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824925

Tên bưu cục: Bình Đường 15

Điện thoại: 791320

Địa chỉ: Sô´BT 12A, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824926

Tên bưu cục: Bình Đường 16

Điện thoại: 791326

Địa chỉ: Sô´J46, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824927

Tên bưu cục: Bình Đường 17

Điện thoại: 791340

Địa chỉ: Sô´20/48, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824928

Tên bưu cục: Bình Đường 18

Điện thoại: 791000

Địa chỉ: Sô´H16, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824929

Tên bưu cục: Bình Đường 19

Điện thoại: 791460

Địa chỉ: Sô´25/60A, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824913

Tên bưu cục: Bình Đường 2

Điện thoại: 790421

Địa chỉ: Sô´23/24, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825016

Tên bưu cục: Bình Đường 2

Điện thoại: 0979392246

Địa chỉ: Sô´BT1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824930

Tên bưu cục: Bình Đường 20

Điện thoại: 791446

Địa chỉ: Sô´27A/26, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>