MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương là Mã bưu chính 82413, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương là 82413.

2. Mã bưu chính 82413 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82413 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Phú Thuận An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82413 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương có 5 số là 82413, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú, Thuận An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 824130

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02743797545

Địa chỉ: Khu phố 1a, Phường An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824142

Tên bưu cục: An Phú 1

Điện thoại: 740600

Địa chỉ: Sô´52/2, Ấp 1B, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824150

Tên bưu cục: An Phú 10

Điện thoại: 711165

Địa chỉ: Ấp 1B, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824167

Tên bưu cục: An Phú 11

Điện thoại: 711246

Địa chỉ: Sô´26A/11, Ấp 3, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824149

Tên bưu cục: An Phú 13

Điện thoại: 711417

Địa chỉ: Sô´20/A4, Ấp 3, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824151

Tên bưu cục: An Phú 14

Điện thoại: 711438

Địa chỉ: Lô nhà A, Khu dân cư An Phú, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824152

Tên bưu cục: An Phú 15

Điện thoại: 711425

Địa chỉ: Sô´61/B, Ấp 2, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824153

Tên bưu cục: An Phú 16

Điện thoại: 711463

Địa chỉ: Sô´47/1, Ấp 1A, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824158

Tên bưu cục: An Phú 17

Điện thoại: 711460

Địa chỉ: Sô´121/3, Ấp 2, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824154

Tên bưu cục: An Phú 18

Điện thoại: 710909

Địa chỉ: Sô´18/2, Ấp 1B, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824155

Tên bưu cục: An Phú 19

Điện thoại: 711600

Địa chỉ: Sô´57/B1, Ấp 3, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824141

Tên bưu cục: An Phú 2

Điện thoại: 757000

Địa chỉ: Sô´94/3, Ấp 2, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824156

Tên bưu cục: An Phú 20

Điện thoại: 711604

Địa chỉ: Sô´03 A11, Ấp 3, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824168

Tên bưu cục: An Phú 21

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´28/C4, Lô nhà C, Khu dân cư An Phú, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824157

Tên bưu cục: An Phú 22

Điện thoại: 711220

Địa chỉ: Sô´182/2, Ấp 1B, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824162

Tên bưu cục: An Phú 23

Điện thoại: 711650

Địa chỉ: Sô´9/5, Ấp 4, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824161

Tên bưu cục: An Phú 24

Điện thoại: 711677

Địa chỉ: Sô´23/1, Ấp 1A, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824159

Tên bưu cục: An Phú 25

Điện thoại: 711608

Địa chỉ: Sô´58/1, Ấp 1A, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824160

Tên bưu cục: An Phú 26

Điện thoại: 711888

Địa chỉ: Sô´195/2, Ấp 1B, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824137

Tên bưu cục: An Phú 27

Điện thoại: 711852

Địa chỉ: Lô nhà C, Khu dân cư An Phú, Xã An Phú An Phú Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>