MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Phú Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72980, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72980.

2. Mã bưu chính 72980 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72980 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Phú Đông Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72980 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72980, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729800

Tên bưu cục: An Phú Đông

Điện thoại: 02837195123

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729809

Tên bưu cục: An Phú Đông

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1882/36, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729805

Tên bưu cục: An Phú Đông 1

Điện thoại: 7195030

Địa chỉ: Sô´1038/3A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729829

Tên bưu cục: An Phú Đông 10

Điện thoại: 7196465

Địa chỉ: Sô´1882/3E, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729801

Tên bưu cục: An Phú Đông 11

Điện thoại: 7196477

Địa chỉ: Sô´2815/1A, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729803

Tên bưu cục: An Phú Đông 12

Điện thoại: 7196526

Địa chỉ: Sô´1605/1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729812

Tên bưu cục: An Phú Đông 13

Điện thoại: 7196527

Địa chỉ: Sô´990/3E, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729808

Tên bưu cục: An Phú Đông 14

Điện thoại: 7196669

Địa chỉ: Sô´0997/3d, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729815

Tên bưu cục: An Phú Đông 15

Điện thoại: 7197173

Địa chỉ: Sô´551, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729816

Tên bưu cục: An Phú Đông 16

Điện thoại: 7192527

Địa chỉ: Sô´349/1E, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729817

Tên bưu cục: An Phú Đông 17

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´391, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729827

Tên bưu cục: An Phú Đông 17

Điện thoại: 7195209

Địa chỉ: Sô´391, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729810

Tên bưu cục: An Phú Đông 18

Điện thoại: 7197334

Địa chỉ: Sô´2072/5A, Khu phố 2, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729807

Tên bưu cục: An Phú Đông 2

Điện thoại: 7195114

Địa chỉ: Sô´2709/3A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729820

Tên bưu cục: An phú đông 20

Điện thoại: 7197620

Địa chỉ: Sô´953/3E, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729821

Tên bưu cục: An phú đông 21

Điện thoại: 7199780

Địa chỉ: Sô´2386/3A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729822

Tên bưu cục: An phú đông 22

Điện thoại: 7196370

Địa chỉ: Sô´0217/1B, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729823

Tên bưu cục: An phú đông 23

Điện thoại: 7196320

Địa chỉ: Sô´178/1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729824

Tên bưu cục: An phú đông 24

Điện thoại: 7199293

Địa chỉ: Sô´45/1C, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729826

Tên bưu cục: An Phú Đông 24

Điện thoại: 7199286

Địa chỉ: Sô´45/1C, Khu phố 1, Phường An Phú Đông An Phú Đông Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>