MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai là Mã bưu chính 81543, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai là 81543.

2. Mã bưu chính 81543 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81543 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Phước Long Thành, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81543 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai có 5 số là 81543, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 815430

Tên bưu cục: An Phước

Điện thoại: 0919618797

Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815432

Tên bưu cục: An Phước 1

Điện thoại: 511992

Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815439

Tên bưu cục: An Phước 10

Điện thoại: 512019

Địa chỉ: Sô´Khu 1, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815431

Tên bưu cục: An Phước 11

Điện thoại: 512811

Địa chỉ: Sô´1, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815447

Tên bưu cục: An Phước 12

Điện thoại: 514087

Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815448

Tên bưu cục: An Phước 13

Điện thoại: 520318

Địa chỉ: Sô´450A Khu 4, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815449

Tên bưu cục: An Phước 14

Điện thoại: 526339

Địa chỉ: Sô´118 to 10, Ấp 5, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815450

Tên bưu cục: An Phước 15

Điện thoại: 513300

Địa chỉ: Sô´9K3, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815451

Tên bưu cục: An Phước 16

Điện thoại: 513299

Địa chỉ: Sô´Tổ 3, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815452

Tên bưu cục: An Phước 17

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Số 13, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815453

Tên bưu cục: An Phước 18

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Số 10 khu3, Ấp 7, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815454

Tên bưu cục: An Phước 19

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815433

Tên bưu cục: An Phước 2

Điện thoại: 546909

Địa chỉ: Ấp 6, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815456

Tên bưu cục: An Phước 20

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Số 049, Ấp 3, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815458

Tên bưu cục: An Phước 21

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815434

Tên bưu cục: An Phước 3

Điện thoại: 528179

Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815435

Tên bưu cục: An Phước 4

Điện thoại: 511002

Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815436

Tên bưu cục: An Phước 5

Điện thoại: 544600

Địa chỉ: Sô´́ 1A, Khu Bàu Cá, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815438

Tên bưu cục: An Phước 8

Điện thoại: 529228

Địa chỉ: Sô´104 khu 4, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815437

Tên bưu cục: An Phước 9

Điện thoại: 529403

Địa chỉ: Sô´135, Ấp 8, Xã An Phước An Phước Long Thành Đồng Nai

Xem chi tiết>>