MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã An Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương là Mã bưu chính 82440, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương là 82440.

2. Mã bưu chính 82440 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82440 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã An Thạnh Thuận An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82440 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương có 5 số là 82440, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã An Thạnh, Thuận An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 824408

Tên bưu cục: An Thạnh

Điện thoại: 746888

Địa chỉ: Sô´363, Khu phố Thạnh Hòa A, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824407

Tên bưu cục: An Thạnh 10

Điện thoại: 744372

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Bình, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824403

Tên bưu cục: An Thạnh 11

Điện thoại: 744500

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Hòa B, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824427

Tên bưu cục: An Thạnh 13

Điện thoại: 745182

Địa chỉ: Sô´17A, Khu phố Thạnh Lộc, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824428

Tên bưu cục: An Thạnh 14

Điện thoại: 745200

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Phú, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824412

Tên bưu cục: An Thạnh 2

Điện thoại: 746289

Địa chỉ: Sô´341A, Khu phố Thạnh Hòa A, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824418

Tên bưu cục: An Thạnh 3

Điện thoại: 748674

Địa chỉ: Sô´11/3, Khu phố Thạnh Hòa B, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824415

Tên bưu cục: An Thạnh 4

Điện thoại: 748540

Địa chỉ: Sô´162/2, Khu phố Thạnh Hòa B, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824416

Tên bưu cục: An Thạnh 5

Điện thoại: 748670

Địa chỉ: Sô´26/2A, Khu phố Thạnh Hòa B, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824417

Tên bưu cục: An Thạnh 6

Điện thoại: 748741

Địa chỉ: Sô´159/3A, Khu phố Thạnh Hòa B, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824404

Tên bưu cục: An Thạnh 7

Điện thoại: 748801

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Hòa B, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824426

Tên bưu cục: An Thạnh 8

Điện thoại: 744230

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Hòa A, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824401

Tên bưu cục: An Thạnh 9

Điện thoại: 744232

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Hòa B, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824430

Tên bưu cục: Phường An Thạnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Hòa A, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824411

Tên bưu cục: Thạnh Bình

Điện thoại: 747531

Địa chỉ: Sô´420, Khu phố Thạnh Bình, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824413

Tên bưu cục: Thạnh Bình 1

Điện thoại: 748541

Địa chỉ: Sô´142/1A, Khu phố Thạnh Bình, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824414

Tên bưu cục: Thạnh Bình 2

Điện thoại: 748572

Địa chỉ: Sô´113/1, Khu phố Thạnh Bình, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824405

Tên bưu cục: Thạnh Bình 3

Điện thoại: 744084

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Bình, Phường An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824402

Tên bưu cục: Thạnh Bình 4

Điện thoại: 744688

Địa chỉ: Khu phố Thạnh Bình, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824409

Tên bưu cục: Thạnh Lợi

Điện thoại: 747742

Địa chỉ: Sô´47, Khu phố Thạnh Lợi, Thị Trấn An Thạnh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>