MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã BLao

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67494, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng là 67494.

2. Mã bưu chính 67494 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67494 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BLao Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67494 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng có 5 số là 67494, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BLao, Bảo Lộc, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 674977

Tên bưu cục: 1 Tháng 5

Điện thoại: 732888

Địa chỉ: Sô´27, Đường 1 Tháng 5, Phường B'Lao BLao Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674940

Tên bưu cục: Blao

Điện thoại: 02633732384

Địa chỉ: Sô´186A, Đường 1 Tháng 5, Phường B'Lao BLao Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674990

Tên bưu cục: Huỳnh Thúc kháng

Điện thoại: 719255

Địa chỉ: Sô´69, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường B'Lao BLao Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674941

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 3732624

Địa chỉ: Sô´827, Đường Trần Phú, Phường B'Lao BLao Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674979

Tên bưu cục: Trần Phú 3

Điện thoại: 3736561

Địa chỉ: Sô´965, Đường Trần Phú, Phường B'Lao BLao Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674978

Tên bưu cục: Trần Quốc Tỏan

Điện thoại: 732898

Địa chỉ: Sô´35, Đường Trần Quốc Toản, Phường B'Lao BLao Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>