MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cái Đôi Vàm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau là Mã bưu chính 97360, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau là 97360.

2. Mã bưu chính 97360 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97360 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cái Đôi Vàm Phú Tân, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97360 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau có 5 số là 97360, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 973620

Tên bưu cục: Cái Đôi Vàm

Điện thoại:

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973624

Tên bưu cục: Đại Lý Số 07 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 782405

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973640

Tên bưu cục: Phú Tân

Điện thoại: 02903889002

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973670

Tên bưu cục: Phú Tân

Điện thoại: 02903889002

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973600

Tên bưu cục: Phú Tân

Điện thoại: 02903889780

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973610

Tên bưu cục: Phú Tân

Điện thoại: 889780

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973601

Tên bưu cục: Số 01 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 889966

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973602

Tên bưu cục: Số 02 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 889895

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973626

Tên bưu cục: sô 03 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 889985

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973604

Tên bưu cục: Số 03 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 889984

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973603

Tên bưu cục: Số 04 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 889955

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973619

Tên bưu cục: Số 05 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 782222

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973618

Tên bưu cục: Số 06 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 782233

Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973622

Tên bưu cục: Số 07 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 0780782405

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973623

Tên bưu cục: số 07 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 0780782405

Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973625

Tên bưu cục: Số 08 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 782477

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973627

Tên bưu cục: Số 09 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 782556

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973628

Tên bưu cục: Sô 10 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 782557

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973629

Tên bưu cục: Số 11 Cái Đôi Vàm

Điện thoại: 3782599

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Vàm, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973617

Tên bưu cục: SỐ 3 Phú Tân

Điện thoại: 885333

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm Cái Đôi Vàm Phú Tân Cà Mau

Xem chi tiết>>