MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Châu Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222990

Tên bưu cục: Châu Cầu

Điện thoại: 864001

Địa chỉ: Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong Châu Phong Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222991

Tên bưu cục: Châu Phong

Điện thoại: 864218

Địa chỉ: Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong Châu Phong Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222992

Tên bưu cục: Nvh Thôn Châu Cầu

Điện thoại: 624003

Địa chỉ: Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong Châu Phong Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>