MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dầu Tiếng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương là Mã bưu chính 82360, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương là 82360.

2. Mã bưu chính 82360 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82360 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dầu Tiếng Dầu Tiếng, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82360 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương có 5 số là 82360, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 823710

Tên bưu cục: BĐH Dầu Tiếng

Điện thoại: 3561050

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823600

Tên bưu cục: Dầu Tiếng

Điện thoại: 02743561333

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823660

Tên bưu cục: Dầu Tiếng

Điện thoại: 02743519878

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823690

Tên bưu cục: Dầu Tiếng

Điện thoại: 02743519878

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823616

Tên bưu cục: HCC Dầu Tiếng

Điện thoại: 02743519373

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823601

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 520625

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823602

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 520870

Địa chỉ: Khu phố 4B, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823603

Tên bưu cục: Số 3

Điện thoại: 521091

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823604

Tên bưu cục: Số 4

Điện thoại: 521193

Địa chỉ: Khu phố 4B, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823613

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại: 521939

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823610

Tên bưu cục: Số 7

Điện thoại: 522215

Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823614

Tên bưu cục: Số 8

Điện thoại: 522707

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Xem chi tiết>>