MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Dĩ An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương là Mã bưu chính 82460, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương là 82460.

2. Mã bưu chính 82460 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82460 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Dĩ An Dĩ An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82460 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương có 5 số là 82460, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 825030

Tên bưu cục: BĐTX Dĩ An

Điện thoại: 3742929

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825063

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 02743736420

Địa chỉ: Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824601

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 742414

Địa chỉ: Sô´6C/49, Khu phố Bình Minh 2, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824602

Tên bưu cục: Bình Minh 1

Điện thoại: 734050

Địa chỉ: Sô´16/8, Khu phố Bình Minh 1, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824603

Tên bưu cục: Bình Minh 2

Điện thoại: 734095

Địa chỉ: Sô´12/15, Khu phố Bình Minh 1, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824640

Tên bưu cục: Bình Minh 3

Điện thoại: 734357

Địa chỉ: Khu phố Bình Minh 1, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824679

Tên bưu cục: Bình Minh 4

Điện thoại: 735947

Địa chỉ: Sô´4/33, Khu phố Bình Minh 2, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825065

Tên bưu cục: Bình Minh 5

Điện thoại: 736503

Địa chỉ: Sô´14/20, Khu phố Bình Minh 1, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825069

Tên bưu cục: Charm Plaza

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824720

Tên bưu cục: Dĩ An

Điện thoại: 02743790300

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824870

Tên bưu cục: Dĩ An

Điện thoại: 02743734250

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824600

Tên bưu cục: Dĩ An

Điện thoại: 02743734250

Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824636

Tên bưu cục: Đông Chiêu 7

Điện thoại: 731553

Địa chỉ: Sô´39/3, Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824637

Tên bưu cục: Đông Tân

Điện thoại: 752853

Địa chỉ: Sô´28/12, Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825060

Tên bưu cục: Đông Tân 10

Điện thoại: 736307

Địa chỉ: Sô´13/8, Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825061

Tên bưu cục: Đông Tân 11

Điện thoại: 736304

Địa chỉ: Sô´17/1, Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824604

Tên bưu cục: Đông Tân 2

Điện thoại: 731231

Địa chỉ: Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824605

Tên bưu cục: Đông Tân 3

Điện thoại: 732445

Địa chỉ: Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824606

Tên bưu cục: Đông Tân 4

Điện thoại: 733644

Địa chỉ: Sô´17/1, Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824607

Tên bưu cục: Đông Tân 5

Điện thoại: 733783

Địa chỉ: Sô´16/3, Khu phố Đông Tân, Thị Trấn Dĩ An Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Xem chi tiết>>