MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đình Bảng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222260

Tên bưu cục: Đình Bảng

Điện thoại: 840003

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222261

Tên bưu cục: Đình Bảng

Điện thoại: 834330

Địa chỉ: Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222265

Tên bưu cục: Nvh Thôn Ao Sen

Điện thoại: 842977

Địa chỉ: Thôn Ao Sen, Xã Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222262

Tên bưu cục: Nvh Thôn Đình

Điện thoại: 842980

Địa chỉ: Thôn Đình, Xã Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222263

Tên bưu cục: Nvh Thôn Long Vỹ

Điện thoại: 842966

Địa chỉ: Thôn Long Vĩ, Xã Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222264

Tên bưu cục: Nvh Thôn Thượng

Điện thoại: 842984

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222266

Tên bưu cục: Số 1 Tân Lập

Điện thoại: 842650

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đình Bảng Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>