MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đông Hưng Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72910, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72910.

2. Mã bưu chính 72910 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72910 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đông Hưng Thuận Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72910 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72910, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729150

Tên bưu cục: BCP Quận 12 A

Điện thoại: 02838918555

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729101

Tên bưu cục: Cây Sộp 1

Điện thoại: 7190811

Địa chỉ: Sô´1/153, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729102

Tên bưu cục: Cây Sộp 2

Điện thoại: 7194023

Địa chỉ: Sô´1/54B1, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729103

Tên bưu cục: Chợ Cầu

Điện thoại: 7150096

Địa chỉ: Sô´C100 Bis, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729105

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 1

Điện thoại: 8918418

Địa chỉ: Sô´B9/1A, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729121

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 10

Điện thoại: 7194777

Địa chỉ: Sô´150/58, Khu phố 6, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729123

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 13

Điện thoại: 7151616

Địa chỉ: Sô´205/2A, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729124

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 14

Điện thoại: 7151491

Địa chỉ: Sô´24/3, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729125

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 15

Điện thoại: 5923130

Địa chỉ: Sô´75/4bis, Khu phố 6, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729144

Tên bưu cục: Đông hưng thuận 16

Điện thoại: 7194176

Địa chỉ: Sô´405A, Khu phố 4, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729111

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 17

Điện thoại: 7151573

Địa chỉ: Sô´96/6B, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729126

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 18

Điện thoại: 5924144

Địa chỉ: Sô´4/41C, Khu phố 6, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729127

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 19

Điện thoại: 5924156

Địa chỉ: Sô´97, Khu phố 6, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729112

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 2

Điện thoại: 7150090

Địa chỉ: Sô´A32, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729128

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 20

Điện thoại: 5924142

Địa chỉ: Sô´3/51A, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729113

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 21

Điện thoại: 7151601

Địa chỉ: Sô´A122, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729130

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 23

Điện thoại: 5924157

Địa chỉ: Sô´2/27, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729131

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 24

Điện thoại: 7151817

Địa chỉ: Sô´B399, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729132

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 25

Điện thoại: 7192329

Địa chỉ: Sô´6C, Khu phố 7, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729133

Tên bưu cục: Đông Hưng Thuận 26

Điện thoại: 5923335

Địa chỉ: Sô´182/5, Khu phố 6, Phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>