MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đồng Luận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 294680

Tên bưu cục: Đồng Luận

Điện thoại: 878098

Địa chỉ: Khu 7 - Xóm Đình, Xã Đồng Luận Đồng Luận Thanh Thuỷ Phú Thọ

Xem chi tiết>>