MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đông Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221440

Tên bưu cục: Đông Phong

Điện thoại: 880352

Địa chỉ: Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong Đông Phong Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221447

Tên bưu cục: Đông Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong Đông Phong Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221441

Tên bưu cục: Thôn Đông Xá

Điện thoại: 884110

Địa chỉ: Thôn Đông Xá, Xã Đông Phong Đông Phong Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221442

Tên bưu cục: Thôn Đông Yên

Điện thoại: 884047

Địa chỉ: Thôn Đông Yên, Xã Đông Phong Đông Phong Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>