MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đông Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73120, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là 73120.

2. Mã bưu chính 73120 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73120 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đông Thạnh Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73120 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh có 5 số là 73120, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 731200

Tên bưu cục: Đông Thạnh

Điện thoại: 02837112627

Địa chỉ: Sô´160A, Ấp 5, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731203

Tên bưu cục: Đông Thạnh 03

Điện thoại: 7111561

Địa chỉ: Sô´4/23, Ấp 5, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731201

Tên bưu cục: Đông Thạnh 1

Điện thoại: 7110458

Địa chỉ: Sô´277A, Ấp 7, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731216

Tên bưu cục: Đông Thạnh 10

Điện thoại: 7111892

Địa chỉ: Sô´200C, Ấp 3, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731217

Tên bưu cục: Đông Thạnh 11

Điện thoại: 7113124

Địa chỉ: Sô´2/47, Ấp 1, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731218

Tên bưu cục: Đông Thạnh 12

Điện thoại: 7111844

Địa chỉ: Sô´20/2, Ấp 5, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731220

Tên bưu cục: Đông thạnh 13

Điện thoại: 7114801

Địa chỉ: Sô´12/1, Ấp 5, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731221

Tên bưu cục: Đông thạnh 14

Điện thoại: 7112334

Địa chỉ: Sô´6/21, Ấp 5, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731222

Tên bưu cục: Đông thạnh 15

Điện thoại: 7112529

Địa chỉ: Sô´63/4, Ấp 3, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731223

Tên bưu cục: Đông thạnh 16

Điện thoại: 7111516

Địa chỉ: Sô´5/4A, Ấp 4, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731224

Tên bưu cục: Đông Thạnh 17

Điện thoại: 7112629

Địa chỉ: Sô´3/3C, Ấp 3, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731202

Tên bưu cục: Đông Thạnh 2

Điện thoại: 7111457

Địa chỉ: Sô´39A, Ấp 5, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731210

Tên bưu cục: Đông Thạnh 4

Điện thoại: 7111626

Địa chỉ: Sô´4/17A, Ấp 2, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731211

Tên bưu cục: Đông Thạnh 5

Điện thoại: 7111670

Địa chỉ: Sô´356, Ấp 1, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731212

Tên bưu cục: Đông Thạnh 6

Điện thoại: 7111791

Địa chỉ: Sô´97, Ấp 4, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731213

Tên bưu cục: Đông Thạnh 7

Điện thoại: 7111744

Địa chỉ: Sô´5/13, Ấp 2, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731214

Tên bưu cục: Đông Thạnh 8

Điện thoại: 7111799

Địa chỉ: Sô´46, Ấp 7, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731215

Tên bưu cục: Đông Thạnh 9

Điện thoại: 7111904

Địa chỉ: Sô´2/29, Ấp 4, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731204

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731205

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>