MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hiệp Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương là Mã bưu chính 82100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương là 82100.

2. Mã bưu chính 82100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hiệp Thành Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương có 5 số là 82100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821013

Tên bưu cục: Hiệp Thành

Điện thoại: 825173

Địa chỉ: Tổ 35, Khu 3, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821000

Tên bưu cục: Hiệp Thành 1

Điện thoại: 832891

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821008

Tên bưu cục: Hiệp Thành 10

Điện thoại: 870354

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821009

Tên bưu cục: Hiệp Thành 11

Điện thoại: 870688

Địa chỉ: Tổ 52, Khu 5, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821010

Tên bưu cục: Hiệp Thành 12

Điện thoại: 870607

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821012

Tên bưu cục: Hiệp Thành 13

Điện thoại: 870733

Địa chỉ: Tổ 15, Khu 3, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821011

Tên bưu cục: Hiệp Thành 14

Điện thoại: 870790

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821014

Tên bưu cục: Hiệp Thành 16

Điện thoại: 870842

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821015

Tên bưu cục: Hiệp Thành 18

Điện thoại: 871001

Địa chỉ: Tổ 16, Khu 3, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821016

Tên bưu cục: Hiệp Thành 19

Điện thoại: 871362

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821001

Tên bưu cục: Hiệp Thành 2

Điện thoại: 832920

Địa chỉ: Tổ 64, Khu 6, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821017

Tên bưu cục: Hiệp Thành 20

Điện thoại: 871516

Địa chỉ: Tổ 14, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821096

Tên bưu cục: Hiệp Thành 21

Điện thoại: 872157

Địa chỉ: Tổ 59, Khu 6, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821097

Tên bưu cục: Hiệp Thành 23

Điện thoại: 813788

Địa chỉ: Sô´80A, Tổ 15, Khu 3, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821002

Tên bưu cục: Hiệp Thành 3

Điện thoại: 835040

Địa chỉ: Sô´G135, Tổ 54, Khu 5, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821003

Tên bưu cục: Hiệp Thành 4

Điện thoại: 835575

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821004

Tên bưu cục: Hiệp Thành 5

Điện thoại: 870321

Địa chỉ: Tổ 54, Khu 5, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821005

Tên bưu cục: Hiệp Thành 6

Điện thoại: 870306

Địa chỉ: Tổ 3, Khu 1, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821006

Tên bưu cục: Hiệp Thành 7

Điện thoại: 870342

Địa chỉ: Tổ 60, Khu 6, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821007

Tên bưu cục: Hiệp Thành 9

Điện thoại: 870543

Địa chỉ: Tổ 49, Khu 5, Phường Hiệp Thành Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>