MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hố Nai 3

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai là Mã bưu chính 81640, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai là 81640.

2. Mã bưu chính 81640 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81640 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hố Nai 3 Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81640 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai có 5 số là 81640, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 816404

Tên bưu cục: Hố Nai 3

Điện thoại: 061968447

Địa chỉ: Sô´68/4B, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816410

Tên bưu cục: Hố Nai 3

Điện thoại: 02513674069

Địa chỉ: Sô´39/2, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816405

Tên bưu cục: Hố Nai 3-2

Điện thoại: 061968497

Địa chỉ: Sô´07/YT, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816406

Tên bưu cục: Hố Nai 3-3

Điện thoại: 061968567

Địa chỉ: Sô´14/4, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816407

Tên bưu cục: Hố Nai 3-4

Điện thoại: 061.968008

Địa chỉ: Sô´778, Ấp Ngũ phúc, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816408

Tên bưu cục: Hố Nai 3-5

Điện thoại: 968824

Địa chỉ: Sô´124/10, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816409

Tên bưu cục: Hố Nai 3-6

Điện thoại: 967356

Địa chỉ: Sô´126/YT, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816417

Tên bưu cục: Hố Nai 3-7

Điện thoại: 967353

Địa chỉ: Sô´7E, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816418

Tên bưu cục: Hố Nai 3-8

Điện thoại: 673389

Địa chỉ: Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816401

Tên bưu cục: Thanh Hóa

Điện thoại: 061869967

Địa chỉ: Sô´khu 2, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816402

Tên bưu cục: Thanh Hóa 2

Điện thoại: 061967434

Địa chỉ: Sô´127B, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816403

Tên bưu cục: Thanh Hóa 3

Điện thoại: 061869585

Địa chỉ: Sô´110/4B, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816419

Tên bưu cục: Thanh Hóa 4

Điện thoại: 674015

Địa chỉ: Sô´99/4, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3 Hố Nai 3 Trảng Bom Đồng Nai

Xem chi tiết>>