MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương là Mã bưu chính 82342, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương là 82342.

2. Mã bưu chính 82342 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82342 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Lợi Bàu Bàng, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82342 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương có 5 số là 82342, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Lợi, Bàu Bàng, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 823420

Tên bưu cục: Hòa Lợi

Điện thoại: 511188

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823429

Tên bưu cục: Hòa Lợi 1

Điện thoại: 562790

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823438

Tên bưu cục: Hòa Lợi 10

Điện thoại: 588611

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823427

Tên bưu cục: Hòa Lợi 11

Điện thoại: 588689

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823421

Tên bưu cục: Hòa Lợi 12

Điện thoại: 513265

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823424

Tên bưu cục: Hòa Lợi 14

Điện thoại: 588791

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823422

Tên bưu cục: Hòa Lợi 15

Điện thoại: 588793

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823423

Tên bưu cục: Hòa Lợi 16

Điện thoại: 588836

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823425

Tên bưu cục: Hòa Lợi 17

Điện thoại: 588928

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823426

Tên bưu cục: Hòa Lợi 18

Điện thoại: 588872

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823444

Tên bưu cục: Hòa Lợi 19

Điện thoại: 588926

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823430

Tên bưu cục: Hòa Lợi 2

Điện thoại: 588390

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823445

Tên bưu cục: Hòa Lợi 20

Điện thoại: 589038

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823446

Tên bưu cục: Hòa Lợi 21

Điện thoại: 589057

Địa chỉ: Ấp Xóm Gò, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823447

Tên bưu cục: Hòa Lợi 22

Điện thoại: 514400

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823448

Tên bưu cục: Hòa Lợi 23

Điện thoại: 589448

Địa chỉ: Sô´Lô 19, Ấp Phú Nghị, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823450

Tên bưu cục: Hòa Lợi 24

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Phú Nghị, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823431

Tên bưu cục: Hòa Lợi 3

Điện thoại: 588405

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823432

Tên bưu cục: Hòa Lợi 4

Điện thoại: 588444

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823433

Tên bưu cục: Hòa Lợi 5

Điện thoại: 588454

Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Hoà Lợi Hoà Lợi Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>