MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Khắc Niệm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221841

Tên bưu cục: Đlý Bđ- Nvh Thôn Mồ

Điện thoại: 717533

Địa chỉ: Thôn Mồ, Xã Khắc Niệm Khắc Niệm Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221840

Tên bưu cục: Khắc Niệm

Điện thoại: 717863

Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Khắc Niệm Khắc Niệm Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221842

Tên bưu cục: Thôn Sơn

Điện thoại: 717600

Địa chỉ: Thôn Sơn, Xã Khắc Niệm Khắc Niệm Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221843

Tên bưu cục: Thôn Tiền Ngoài

Điện thoại: 717598

Địa chỉ: Thôn Tiền Ngoài, Xã Khắc Niệm Khắc Niệm Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221844

Tên bưu cục: Thôn Tiền Trong

Điện thoại: 717599

Địa chỉ: Thôn Tiền Trong, Xã Khắc Niệm Khắc Niệm Bắc Ninh Bắc Ninh

Xem chi tiết>>