MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Kiên Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang là Mã bưu chính 92180, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang là 92180.

2. Mã bưu chính 92180 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92180 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Kiên Lương Kiên Lương, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92180 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang có 5 số là 92180, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 921808

Tên bưu cục: Ba Hòn

Điện thoại: 750540

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921810

Tên bưu cục: Ba Hòn

Điện thoại: 02973854111

Địa chỉ: Khu phố Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921801

Tên bưu cục: Ba Hòn 1

Điện thoại: 750660

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921802

Tên bưu cục: Ba Hòn 2

Điện thoại: 750798

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921803

Tên bưu cục: Ba Hòn 3

Điện thoại: 750811

Địa chỉ: Ấp Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921811

Tên bưu cục: Ba Hòn 4

Điện thoại: 750977

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921821

Tên bưu cục: Ba Hòn 5

Điện thoại: 750994

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921822

Tên bưu cục: Ba Hòn 6

Điện thoại: 750999

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921824

Tên bưu cục: Ba Hòn 7

Điện thoại: 751721

Địa chỉ: Ấp Ba Hòn, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921826

Tên bưu cục: Bưu điện Ngã Ba

Điện thoại: 3765635

Địa chỉ: Sô´25, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921829

Tên bưu cục: Căn Tin 207

Điện thoại: 02973765758

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921823

Tên bưu cục: Chợ Dài

Điện thoại: 755865

Địa chỉ: Sô´231, Ấp Lò Bom, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921807

Tên bưu cục: Chợ Tròn

Điện thoại: 857777

Địa chỉ: Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921804

Tên bưu cục: Chợ Tròn 1

Điện thoại: 858888

Địa chỉ: Sô´173, Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921828

Tên bưu cục: Chợ Tròn 2

Điện thoại: 3765653

Địa chỉ: Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921827

Tên bưu cục: ĐLBĐ Ngã Ba

Điện thoại: 3765635

Địa chỉ: Ấp Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921825

Tên bưu cục: Hòa Lập

Điện thoại: 3571802

Địa chỉ: Ấp Hòa Lập, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921800

Tên bưu cục: Kiên Lương

Điện thoại: 02973853071

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921960

Tên bưu cục: Kiên Lương

Điện thoại: 02973856856

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921980

Tên bưu cục: Kiên Lương

Điện thoại: 02973856856

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Kiên Lương Kiên Lương Kiên Lương Kiên Giang

Xem chi tiết>>