MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Long Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81257, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai là 81257.

2. Mã bưu chính 81257 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81257 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Long Bình Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81257 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81257, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812570

Tên bưu cục: Amata

Điện thoại: 891002

Địa chỉ: Sô´10, Khu phố 4, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812930

Tên bưu cục: KCN Amata

Điện thoại: 0917737007

Địa chỉ: Sô´Kiot so 3, Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812940

Tên bưu cục: Long Bình

Điện thoại: 0251 3991997

Địa chỉ: Sô´837, Khu phố 7, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812571

Tên bưu cục: Long Bình 1

Điện thoại: 992566

Địa chỉ: Sô´62, Khu phố 6, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812580

Tên bưu cục: Long Bình 10

Điện thoại: 993270

Địa chỉ: Sô´20/1, Khu phố 2, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812581

Tên bưu cục: Long Bình 11

Điện thoại: 992700

Địa chỉ: Sô´92E, Khu phố 5, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812582

Tên bưu cục: Long Bình 12

Điện thoại: 993489

Địa chỉ: Sô´E872, Khu phố 5, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812584

Tên bưu cục: Long Bình 13

Điện thoại: 994327

Địa chỉ: Sô´E271B, Khu phố 5, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812597

Tên bưu cục: Long Bình 14

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01F04C Tổ5, Khu phố 1, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812598

Tên bưu cục: Long Bình 15

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´C435 Tổ 16, Khu phố 3, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812599

Tên bưu cục: Long Bình 16

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´E641B, Khu phố 5, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812572

Tên bưu cục: Long Bình 2

Điện thoại: 992426

Địa chỉ: Sô´1/2, Khu phố 2, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812573

Tên bưu cục: Long Bình 3

Điện thoại: 991341

Địa chỉ: Sô´D468, Khu phố 4, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812574

Tên bưu cục: Long Bình 4

Điện thoại: 992864

Địa chỉ: Sô´90, Khu phố 6, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812575

Tên bưu cục: Long Bình 5

Điện thoại: 939589

Địa chỉ: Sô´G34, Khu phố 7, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812576

Tên bưu cục: Long Bình 6

Điện thoại: 991392

Địa chỉ: Sô´G09Z, Khu phố 7, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812577

Tên bưu cục: Long Bình 7

Điện thoại: 992635

Địa chỉ: Sô´30A, Khu phố 4, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812578

Tên bưu cục: Long Bình 8

Điện thoại: 992748

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812579

Tên bưu cục: Long Bình 9

Điện thoại: 993262

Địa chỉ: Sô´22, Khu phố 6, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812583

Tên bưu cục: Loteco 1

Điện thoại: 892711

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Long Bình Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>