MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lương Nha

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 299000

Tên bưu cục: Lương Nha

Điện thoại: 616011

Địa chỉ: Xóm Vũ Thôn, Xã Lương Nha Lương Nha Thanh Sơn Phú Thọ

Xem chi tiết>>