MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Lương Thông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 275260

Tên bưu cục: Lương Thông

Điện thoại: 01259015138

Địa chỉ: Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông Lương Thông Thông Nông Cao Bằng

Xem chi tiết>>