MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Lý Văn Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97153, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau là 97153.

2. Mã bưu chính 97153 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97153 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Lý Văn Lâm Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97153 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97153, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Lý Văn Lâm, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971665

Tên bưu cục: Lê Hồng Phong

Điện thoại: 02903566006

Địa chỉ: Sô´07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971530

Tên bưu cục: Lý Văn Lâm

Điện thoại: 02903668000

Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971544

Tên bưu cục: Số 108

Điện thoại: 581581

Địa chỉ: Sô´01, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971545

Tên bưu cục: Số 129

Điện thoại: 668727

Địa chỉ: Sô´50, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971546

Tên bưu cục: Số 143

Điện thoại: 668733

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971547

Tên bưu cục: Số 145

Điện thoại: 668758

Địa chỉ: Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971548

Tên bưu cục: Số 163

Điện thoại: 668759

Địa chỉ: Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971549

Tên bưu cục: Số 174

Điện thoại: 668797

Địa chỉ: Sô´143, Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971660

Tên bưu cục: Số 187

Điện thoại: 668271

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971662

Tên bưu cục: Số 229

Điện thoại: 581626

Địa chỉ: Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971540

Tên bưu cục: SỐ 42

Điện thoại: 668416

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971541

Tên bưu cục: SỐ 56

Điện thoại: 668533

Địa chỉ: Sô´50, Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971542

Tên bưu cục: Số 96

Điện thoại: 668588

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971543

Tên bưu cục: Số 98

Điện thoại: 668667

Địa chỉ: Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971531

Tên bưu cục: Thạnh Điền

Điện thoại: 828488

Địa chỉ: Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm Lý Văn Lâm Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>