MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nam Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông là Mã bưu chính 64160, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông là 64160.

2. Mã bưu chính 64160 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64160 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nam Bình Đắk Song, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64160 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông có 5 số là 64160, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641629

Tên bưu cục: Đăk Song 1

Điện thoại: 710393

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641771

Tên bưu cục: Đăk Song 10

Điện thoại: 710254

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641620

Tên bưu cục: Đắk Song 2

Điện thoại: 710268

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641622

Tên bưu cục: Đắk Song 4

Điện thoại: 710289

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641624

Tên bưu cục: Đắk Song 6

Điện thoại: 710284

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641625

Tên bưu cục: Đắk Song 7

Điện thoại: 710275

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641626

Tên bưu cục: Đắk Song 8

Điện thoại: 710420

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641628

Tên bưu cục: Đắk Song 9

Điện thoại: 050.710552

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đắk Song Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641601

Tên bưu cục: Nam Bình 1

Điện thoại: 02613710258

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nam Bình Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641772

Tên bưu cục: Nam Bình 2

Điện thoại: 02613710678

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nam Bình Nam Bình Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>