MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Năm Căn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau là Mã bưu chính 97390, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau là 97390.

2. Mã bưu chính 97390 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97390 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Năm Căn Năm Căn, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97390 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau có 5 số là 97390, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 973901

Tên bưu cục: Hương Giang

Điện thoại: 730033

Địa chỉ: Khóm III, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 974091

Tên bưu cục: KHÁNH LINH

Điện thoại: 3878959

Địa chỉ: Sô´333-335, Khóm 5, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973940

Tên bưu cục: Năm Căn

Điện thoại: 02903878519

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973980

Tên bưu cục: Năm Căn

Điện thoại: 02903878519

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973900

Tên bưu cục: Năm Căn

Điện thoại: 02903877850

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973910

Tên bưu cục: Năm Căn

Điện thoại: 877850

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973908

Tên bưu cục: Số 1 Năm Căn

Điện thoại: 877829

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973924

Tên bưu cục: số 10 Năm Căn

Điện thoại: 730292

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973920

Tên bưu cục: số 11 Năm Căn

Điện thoại: 730294

Địa chỉ: Khóm Ii, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973922

Tên bưu cục: Số 12 Năm Căn

Điện thoại: 730295

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973923

Tên bưu cục: số 13 Năm Căn

Điện thoại: 730296

Địa chỉ: Khóm Iii, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973925

Tên bưu cục: Số 14 Năm Căn

Điện thoại: 730297

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973926

Tên bưu cục: Số 15 Năm Căn

Điện thoại: 730298

Địa chỉ: Sô´KV I, Khóm Iii, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973927

Tên bưu cục: Số 16 Năm Căn

Điện thoại: 730299

Địa chỉ: Khóm Iii, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973928

Tên bưu cục: Số 17 Năm Căn

Điện thoại: 730300

Địa chỉ: Sô´43, Khóm Ii, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973929

Tên bưu cục: Số 18 Năm Căn

Điện thoại: 730301

Địa chỉ: Sô´KV2, Khóm Ii, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 974090

Tên bưu cục: Số 19

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hàng Vịnh, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973909

Tên bưu cục: Số 2 Năm Căn

Điện thoại: 878429

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973907

Tên bưu cục: Số 3 Năm Căn

Điện thoại: 876155

Địa chỉ: Khóm I, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973905

Tên bưu cục: Số 4 Năm Căn

Điện thoại: 877438

Địa chỉ: Sô´1, Khóm II, Thị Trấn Năm Căn Năm Căn Năm Căn Cà Mau

Xem chi tiết>>