MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nâm NJang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông là Mã bưu chính 64175, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông là 64175.

2. Mã bưu chính 64175 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64175 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nâm NJang Đắk Song, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64175 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông có 5 số là 64175, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nâm NJang, Đắk Song, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641618

Tên bưu cục: C6

Điện thoại: 710194

Địa chỉ: Thôn Đắk Rol, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641680

Tên bưu cục: Nâm NJang

Điện thoại: 02613713004

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641703

Tên bưu cục: Nâm NJang 1

Điện thoại: 050.713011

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641704

Tên bưu cục: Nâm NJang 2

Điện thoại: 713010-713134

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641705

Tên bưu cục: Nâm NJang 3

Điện thoại: 050.713028

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641707

Tên bưu cục: Nâm NJang 4

Điện thoại: 050.713129

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641750

Tên bưu cục: Nâm NJang 5

Điện thoại: 050.710554

Địa chỉ: Thôn Đắk Sôr, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641751

Tên bưu cục: Nâm NJang 6

Điện thoại: 050.710544

Địa chỉ: Thôn Đắk Sôr, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641752

Tên bưu cục: Nâm NJang 7

Điện thoại: 713245

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nâm N'Jang Nâm NJang Đắk Song Đắk Nông

Xem chi tiết>>