MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nghĩa Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông là Mã bưu chính 64107, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông là 64107.

2. Mã bưu chính 64107 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64107 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nghĩa Trung Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64107 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông có 5 số là 64107, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641129

Tên bưu cục: Bưu điện 23 tháng 3

Điện thoại: 02613547757

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641100

Tên bưu cục: Nghĩa Trung

Điện thoại: 02613543934

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641071

Tên bưu cục: Số 13

Điện thoại: 544515

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641073

Tên bưu cục: Số 17

Điện thoại: 544667

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641074

Tên bưu cục: Số 21

Điện thoại: 543875

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641121

Tên bưu cục: Số 35

Điện thoại: 050.545891

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641122

Tên bưu cục: số 38

Điện thoại: 546 220

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641123

Tên bưu cục: Số 40

Điện thoại: 546254

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641124

Tên bưu cục: Số 41

Điện thoại: 546224

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641125

Tên bưu cục: Số 42

Điện thoại: 546735

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641126

Tên bưu cục: Số 47

Điện thoại: 545554

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641127

Tên bưu cục: Số 48

Điện thoại: 545936

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641070

Tên bưu cục: Số 8

Điện thoại: 544446

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung Nghĩa Trung Gia Nghĩa Đắk Nông

Xem chi tiết>>