MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương là Mã bưu chính 82123, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương là 82123.

2. Mã bưu chính 82123 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82123 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Lợi Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82123 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương có 5 số là 82123, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821230

Tên bưu cục: Phú Hòa

Điện thoại: 826642

Địa chỉ: Sô´59/1, Tổ 1, Khu 10, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821238

Tên bưu cục: Phú Hòa 10

Điện thoại: 838139

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 11, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821242

Tên bưu cục: Phú Hòa 12

Điện thoại: 838739

Địa chỉ: Tổ 11, Khu 4, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821240

Tên bưu cục: Phú Hòa 15

Điện thoại: 840364

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 10, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821234

Tên bưu cục: Phú Hòa 16

Điện thoại: 840532

Địa chỉ: Tổ 16, Khu 4, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821241

Tên bưu cục: Phú Hòa 17

Điện thoại: 840445

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 3, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821250

Tên bưu cục: Phú Hòa 19

Điện thoại: 898307

Địa chỉ: Tổ 4, Khu 10, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821237

Tên bưu cục: Phú Hòa 3

Điện thoại: 828336

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 10, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821244

Tên bưu cục: Phú Hòa 4

Điện thoại: 835457

Địa chỉ: Tổ 5, Khu 1, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821309

Tên bưu cục: Phú Hòa 5

Điện thoại: 840406

Địa chỉ: Tổ 4, Khu 4, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821245

Tên bưu cục: Phú Hòa 7

Điện thoại: 836789

Địa chỉ: Tổ 10, Khu 1, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821243

Tên bưu cục: Phú Hòa 9

Điện thoại: 838173

Địa chỉ: Tổ 9, Khu 10, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821232

Tên bưu cục: Phú Lợi 1

Điện thoại: 832593

Địa chỉ: Sô´4/10, Tổ 4, Khu 4, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821249

Tên bưu cục: Phú Lợi 10

Điện thoại: 898247

Địa chỉ: Tổ 6, Khu 4, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821253

Tên bưu cục: Phú Lợi 11

Điện thoại: 898761

Địa chỉ: Tổ 8, Khu 3, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821254

Tên bưu cục: Phú Lợi 12

Điện thoại: 898831

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 11, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821255

Tên bưu cục: Phú Lợi 13

Điện thoại: 841288

Địa chỉ: Tổ 13, Khu 4, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821310

Tên bưu cục: Phú Lợi 14

Điện thoại: 897286

Địa chỉ: Tổ 10, Khu 8, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821311

Tên bưu cục: Phú Lợi 15

Điện thoại: 897464

Địa chỉ: Sô´331, Tổ 4, Khu 5, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821312

Tên bưu cục: Phú Lợi 16

Điện thoại: 811646

Địa chỉ: Sô´113, Tổ 4, Khu 2, Phường Phú Lợi Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>