MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phú Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75600, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh là 75600.

2. Mã bưu chính 75600 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75600 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phú Mỹ Quận 7, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75600 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh có 5 số là 75600, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 756011

Tên bưu cục: 105

Điện thoại: 7851523

Địa chỉ: Sô´2/5, Khu phố 3, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756012

Tên bưu cục: 122

Điện thoại: 7732526

Địa chỉ: Sô´8/9B, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756850

Tên bưu cục: BCP Cần giờ

Điện thoại: 02838740236

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756860

Tên bưu cục: BCP Nhà Bè

Điện thoại: 02837852529

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756010

Tên bưu cục: BCP Quận 7A

Điện thoại: 02837852444

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756006

Tên bưu cục: cầu đôi

Điện thoại: 7851638

Địa chỉ: Sô´1565, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756009

Tên bưu cục: Mỹ Phú

Điện thoại: 7857134

Địa chỉ: Sô´199, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756007

Tên bưu cục: Phạm Hữu lầu

Điện thoại: 7850728

Địa chỉ: Sô´29, Khu phố 3, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756002

Tên bưu cục: Phước Long

Điện thoại: 7850232

Địa chỉ: Sô´36, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756020

Tên bưu cục: Quận 7

Điện thoại: 02837852456

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756100

Tên bưu cục: Quận 7

Điện thoại: 02837852456

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756008

Tên bưu cục: Thành Đạt

Điện thoại: 7850951

Địa chỉ: Sô´87, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756040

Tên bưu cục: TTDVKH Nam Sài Gòn

Điện thoại: 02837852555

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756001

Tên bưu cục: Vĩnh Đạt

Điện thoại: 7850745

Địa chỉ: Sô´1448, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756050

Tên bưu cục: VP BĐTT Nam Sài Gòn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>