MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Phú Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452670

Tên bưu cục: Phú Xuâ N

Điện thoại: 01696637233

Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Phú Xuân Phú Xuân Quan Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>