MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Phước Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71600, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh là 71600.

2. Mã bưu chính 71600 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71600 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Phước Bình Quận 9, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71600 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh có 5 số là 71600, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 716000

Tên bưu cục: Đại Lộ 3

Điện thoại: 7314794

Địa chỉ: Sô´142, Đường Đại Lộ 3, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716005

Tên bưu cục: Đại Lộ 3-2

Điện thoại: 6402974

Địa chỉ: Sô´20, Đường Đại Lộ 3, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716002

Tên bưu cục: Đường 1

Điện thoại: 6400659

Địa chỉ: Sô´77C, Đường Số 1, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716038

Tên bưu cục: Đường 17

Điện thoại: 8978352

Địa chỉ: Sô´24, Đường Số 17, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716006

Tên bưu cục: Đường 6

Điện thoại: 6402819

Địa chỉ: Sô´116, Đường Số 6, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716003

Tên bưu cục: Đường 7

Điện thoại: 7311696

Địa chỉ: Sô´2, Đường Số 7, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716040

Tên bưu cục: Phước Bình

Điện thoại: 02837281646

Địa chỉ: Sô´45, Đường Đại Lộ Ii, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716004

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 6400894

Địa chỉ: Sô´2, Đường Số 11, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716001

Tên bưu cục: Số 50

Điện thoại: 6402014

Địa chỉ: Sô´50, Đường Đại Lộ 3, Phường Phước Bình Phước Bình Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>