MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Rạch Gốc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau là Mã bưu chính 97357, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau là 97357.

2. Mã bưu chính 97357 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97357 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Rạch Gốc Ngọc Hiển, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97357 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau có 5 số là 97357, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 973493

Tên bưu cục: Hồng Minh

Điện thoại: 874567

Địa chỉ: Ấp Kinh Ba, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973492

Tên bưu cục: Minh Anh

Điện thoại: 874555

Địa chỉ: Ấp Kinh Ba, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973410

Tên bưu cục: Ngọc Hiển

Điện thoại: 791005

Địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973400

Tên bưu cục: Ngọc Hiển

Điện thoại: 02903719004

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973560

Tên bưu cục: Ngọc Hiển

Điện thoại: 02903719101

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973580

Tên bưu cục: Ngọc Hiển

Điện thoại: 02903719101

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973507

Tên bưu cục: Số 07 Ngọc Hiển

Điện thoại: 719153

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973508

Tên bưu cục: Số 08 Ngọc Hiển

Điện thoại: 872997

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973509

Tên bưu cục: Số 09 Ngọc Hiển

Điện thoại: 874700

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973550

Tên bưu cục: Số 10 Ngọc Hiển

Điện thoại: 874703

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973551

Tên bưu cục: Số 11 Ngọc Hiển

Điện thoại: 870243

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc A, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973552

Tên bưu cục: Số 12 Ngọc Hiển

Điện thoại: 719104

Địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973553

Tên bưu cục: Số 14 Ngọc Hiển

Điện thoại: 719177

Địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973554

Tên bưu cục: Số 17 Ngọc Hiển

Điện thoại: 874460

Địa chỉ: Ấp Kinh Một, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973555

Tên bưu cục: Số 18 Ngọc Hiển

Điện thoại: 874767

Địa chỉ: Ấp Kinh Ba, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973501

Tên bưu cục: Tân Ân

Điện thoại: 874101

Địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 973491

Tên bưu cục: Thanh Trúc

Điện thoại: 874333

Địa chỉ: Ấp Kinh Ba, Xã Tân Ân Rạch Gốc Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết>>