MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 11

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72350, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh là 72350.

2. Mã bưu chính 72350 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72350 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 11 Quận 3, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72350 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh có 5 số là 72350, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 11, Quận 3, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 723508

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám 2

Điện thoại: 9310689

Địa chỉ: Sô´436/29, Ngõ 436, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723507

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám 4

Điện thoại: 8461388

Địa chỉ: Sô´500, Ngõ 462, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723503

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám 5

Điện thoại: 9934351

Địa chỉ: Sô´412B, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723504

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám 6

Điện thoại: 9934374

Địa chỉ: Sô´658/4, Ngõ 658, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723505

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng Tám 7

Điện thoại: 9934705

Địa chỉ: Sô´590/9, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723564

Tên bưu cục: SG07

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´456, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723510

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 1

Điện thoại: 9317930

Địa chỉ: Sô´205/39/66, Ngách 39, Ngõ 205, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723500

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 2

Điện thoại: 9350361

Địa chỉ: Sô´270, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723501

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 6

Điện thoại: 9318389

Địa chỉ: Sô´334, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723502

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 7

Điện thoại: 9318522

Địa chỉ: Sô´163K, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723506

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 8

Điện thoại: 9311724

Địa chỉ: Sô´239/68, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 723562

Tên bưu cục: Trần Văn Đang 9

Điện thoại: 9203270

Địa chỉ: Sô´213, Đường Trần Văn Đang, Phường Số 11 Số 11 Quận 3 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>