MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 7

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh là Mã bưu chính 94124, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh là 94124.

2. Mã bưu chính 94124 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 94124 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 7 Trà Vinh, Trà Vinh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 94124 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh

Mã bưu chính Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh có 5 số là 94124, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 7, Trà Vinh, Trà Vinh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 941245

Tên bưu cục: Ki -ốt 39

Điện thoại: 867280

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941241

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 25

Điện thoại: 862651

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941242

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 26

Điện thoại: 866581

Địa chỉ: Đường Kiên Thị Nhẫn, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941243

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 27

Điện thoại: 840868

Địa chỉ: Đường Kiên Thị Nhẫn, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941244

Tên bưu cục: Ki Ốt Số 37

Điện thoại: 867233

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941246

Tên bưu cục: Ki Ốt Số 41

Điện thoại: 867275

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941247

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 47

Điện thoại: 867450

Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941248

Tên bưu cục: Ki- Ốt Số 54

Điện thoại: 842027

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941240

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 7

Điện thoại: 864426

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7 Số 7 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>