MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 8

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97135, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau là 97135.

2. Mã bưu chính 97135 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97135 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 8 Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97135 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97135, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 8, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971350

Tên bưu cục: Bến Tàu B

Điện thoại: 830940-835245

Địa chỉ: Đường Trương Phùng Xuân, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971363

Tên bưu cục: Nguyễn Công Trứ

Điện thoại: 828153

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971351

Tên bưu cục: Nguyễn Đình Chiểu

Điện thoại: 828250

Địa chỉ: Sô´149, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971352

Tên bưu cục: Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 835058

Địa chỉ: Sô´187D, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971360

Tên bưu cục: Nguyễn Tất Thành

Điện thoại: 02903581244

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971406

Tên bưu cục: Số 44

Điện thoại: 580308

Địa chỉ: Đường Kênh 8 Dần, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971409

Tên bưu cục: Số 105

Điện thoại: 580829

Địa chỉ: Sô´278, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971411

Tên bưu cục: Số 111

Điện thoại: 580513, 3818882

Địa chỉ: Sô´3, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971354

Tên bưu cục: Số 12

Điện thoại: 580188

Địa chỉ: Sô´20, Đường Cao Thắng, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971412

Tên bưu cục: Số 120

Điện thoại: 580727

Địa chỉ: Sô´56, Đường Số 1, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971413

Tên bưu cục: Số 123

Điện thoại: 580970

Địa chỉ: Sô´139/29, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971355

Tên bưu cục: Số 13

Điện thoại: 580189

Địa chỉ: Sô´345, Đường Lê Hồng Phong, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971414

Tên bưu cục: Số 133

Điện thoại: 580700

Địa chỉ: Sô´01B, Đường Lê Hồng Phong, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971415

Tên bưu cục: Số 134

Điện thoại: 580775

Địa chỉ: Đường Bến Tàu B, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971416

Tên bưu cục: Số 135

Điện thoại: 580778

Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Hồng Phong, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971417

Tên bưu cục: Số 141

Điện thoại: 581004

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971418

Tên bưu cục: Số 150

Điện thoại: 581117

Địa chỉ: Sô´88, Đường Trương Phùng Xuân, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971419

Tên bưu cục: Số 152

Điện thoại: 581200

Địa chỉ: Sô´239A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971630

Tên bưu cục: Số 158

Điện thoại: 581331

Địa chỉ: Sô´149D, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971632

Tên bưu cục: Số 159

Điện thoại: 581334

Địa chỉ: Sô´149, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8 Số 8 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>