MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 9

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97126, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau là 97126.

2. Mã bưu chính 97126 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97126 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 9 Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97126 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97126, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 9, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971266

Tên bưu cục: Ngô Quyền

Điện thoại: 829477

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971260

Tên bưu cục: Phan Ngọc Hiển

Điện thoại: 829660

Địa chỉ: Sô´140/3, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971640

Tên bưu cục: Số 06

Điện thoại: 591360

Địa chỉ: Sô´430B, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971265

Tên bưu cục: Số 08

Điện thoại: 819047

Địa chỉ: Sô´119Q, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971262

Tên bưu cục: Số 10

Điện thoại: 819101

Địa chỉ: Sô´120, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971308

Tên bưu cục: Số 109

Điện thoại: 591029

Địa chỉ: Sô´85, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971309

Tên bưu cục: Số 112

Điện thoại: 591034

Địa chỉ: Sô´301, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971310

Tên bưu cục: Số 113

Điện thoại: 591032

Địa chỉ: Sô´465, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971311

Tên bưu cục: Số 119

Điện thoại: 591030

Địa chỉ: Sô´330, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971312

Tên bưu cục: Số 121

Điện thoại: 591031

Địa chỉ: Sô´140/8, Đường Đinh Tiên Hòang, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971313

Tên bưu cục: Số 130

Điện thoại: 591085

Địa chỉ: Sô´332, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971263

Tên bưu cục: Số 14

Điện thoại: 819255

Địa chỉ: Sô´444B, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971314

Tên bưu cục: Số 146

Điện thoại: 819665

Địa chỉ: Sô´411C, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971264

Tên bưu cục: Số 15

Điện thoại: 590301

Địa chỉ: Sô´68D/17, Đường Ngô Quyền, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971315

Tên bưu cục: Số 151

Điện thoại: 591555

Địa chỉ: Sô´358, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971316

Tên bưu cục: Số 153

Điện thoại: 591215

Địa chỉ: Sô´447E, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971317

Tên bưu cục: Số 154

Điện thoại: 819667

Địa chỉ: Sô´447B, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971319

Tên bưu cục: Số 165

Điện thoại: 591266

Địa chỉ: Sô´356, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971641

Tên bưu cục: Số 173

Điện thoại: 591390

Địa chỉ: Sô´475, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971642

Tên bưu cục: Số 176

Điện thoại: 591394

Địa chỉ: Sô´188, Đường Ngô Quyền, Phường 9 Số 9 Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>