MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Sông Đốc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau là Mã bưu chính 97254, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau là 97254.

2. Mã bưu chính 97254 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97254 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sông Đốc Trần Văn Thời, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97254 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau có 5 số là 97254, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 972643

Tên bưu cục: Khóm 6 TT Sông đốc

Điện thoại: 0919948948

Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972544

Tên bưu cục: Số 01 Sông Đốc A

Điện thoại: 890231

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972562

Tên bưu cục: Số 01 Sông Đốc B

Điện thoại: 899399

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972541

Tên bưu cục: Số 02 Sông Đốc A

Điện thoại: 891752

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972543

Tên bưu cục: Số 02 Sông Đốc B

Điện thoại: 899387

Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972542

Tên bưu cục: Số 03 Sông Đốc A

Điện thoại: 891753

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972561

Tên bưu cục: Số 03 Sông Đốc B

Điện thoại: 899184-899185

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972563

Tên bưu cục: Số 04 Sông Đốc A

Điện thoại: 890219

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972560

Tên bưu cục: Số 04 Sông Đốc B

Điện thoại: 899322

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972564

Tên bưu cục: Số 05 Sông Đốc A

Điện thoại: 891696-891855

Địa chỉ: Sô´126, Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972559

Tên bưu cục: Số 05 Sông Đốc B

Điện thoại: 898989

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972566

Tên bưu cục: Số 06 Sông Đốc A

Điện thoại: 891106

Địa chỉ: Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972558

Tên bưu cục: Số 06 Sông Đốc B

Điện thoại: 899580

Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972567

Tên bưu cục: Số 07 Sông Đốc A

Điện thoại: 890980

Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972565

Tên bưu cục: Số 07 Sông Đốc B

Điện thoại: 899640

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972568

Tên bưu cục: Số 08 Sông Đốc A

Điện thoại: 892161

Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972640

Tên bưu cục: Số 08 Sông Đốc B

Điện thoại: 899818

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972569

Tên bưu cục: Số 09 Sông Đốc A

Điện thoại: 892189

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972641

Tên bưu cục: Số 10 Sông Đốc A

Điện thoại: 892188

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972642

Tên bưu cục: Số 11 Sông Đốc A

Điện thoại: 892177

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc Sông Đốc Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>