MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận là Mã bưu chính 80480, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận là 80480.

2. Mã bưu chính 80480 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80480 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân An La Gi, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80480 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận có 5 số là 80480, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân An, La Gi, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 804822

Tên bưu cục: GD LaGi

Điện thoại: 3872780

Địa chỉ: Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804600

Tên bưu cục: La Gi

Điện thoại: 02523872780

Địa chỉ: Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804620

Tên bưu cục: La Gi

Điện thoại: 02523870056

Địa chỉ: Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804630

Tên bưu cục: La Gi

Điện thoại: 02523870056

Địa chỉ: Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804800

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại: 872125

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804807

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại: 02523560190

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804806

Tên bưu cục: Tân An 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804812

Tên bưu cục: Tân An 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´683, Khu phố 1, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804813

Tên bưu cục: Tân An 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´549, Khu phố 4, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804814

Tên bưu cục: Tân An 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´529, Khu phố 4, Phường Tân An Tân An La Gi Bình Thuận

Xem chi tiết>>