MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Chánh Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72920, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72920.

2. Mã bưu chính 72920 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72920 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Chánh Hiệp Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72920 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72920, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729209

Tên bưu cục: Cv phần mềm Quang trung

Điện thoại: 02837154654

Địa chỉ: Sô´03, Khu phố 1, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729200

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729213

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp

Điện thoại: 02838837123

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729202

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 10

Điện thoại: 7156590

Địa chỉ: Sô´213/8, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729203

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 11

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´162/2, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729222

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 11

Điện thoại: 7156727

Địa chỉ: Sô´340, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729217

Tên bưu cục: Tân chánh hiệp 13

Điện thoại: 8837471

Địa chỉ: Sô´5/1L, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729218

Tên bưu cục: Tân chánh hiệp 14

Điện thoại: 7157683

Địa chỉ: Sô´lô 49, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729219

Tên bưu cục: Tân chánh hiệp 15

Điện thoại: 8839301

Địa chỉ: Sô´35, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729220

Tên bưu cục: Tân chánh hiệp 16

Điện thoại: 8837093

Địa chỉ: Sô´12/8, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729221

Tên bưu cục: Tân chánh hiệp 17

Điện thoại: 7159423

Địa chỉ: Sô´116/2C, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729223

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 18

Điện thoại: 8918080

Địa chỉ: Sô´2196, Khu phố 1, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729208

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 2

Điện thoại: 7156491

Địa chỉ: Sô´15/119E, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729210

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´38/27, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729211

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 6

Điện thoại: 8837292

Địa chỉ: Sô´20/7, Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729201

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 7

Điện thoại: 7156758

Địa chỉ: Sô´50, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729212

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 8

Điện thoại: 7180877

Địa chỉ: Sô´12/6, Khu phố 1, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729204

Tên bưu cục: Tân Chánh Hiệp 9

Điện thoại: 7156976

Địa chỉ: Sô´116/2, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp Tân Chánh Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>