MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Dân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185460

Tên bưu cục: Tân Dân

Điện thoại: 872316

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Hoàng, Xã Tân Dân Tân Dân An Lão Hải Phòng

Xem chi tiết>>