MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Phước Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương là Mã bưu chính 82254, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương là 82254.

2. Mã bưu chính 82254 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82254 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Phước Khánh Tân Uyên, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82254 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương có 5 số là 82254, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 822558

Tên bưu cục: Bình Hòa

Điện thoại: 610515

Địa chỉ: Khu phố Bình Hòa 1, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822550

Tên bưu cục: Bình Hòa 2

Điện thoại: 610903

Địa chỉ: Khu phố Bình Hòa 1, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822548

Tên bưu cục: Khánh Hòa

Điện thoại: 02743610212

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822549

Tên bưu cục: Khánh Hòa 2

Điện thoại: 610518

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822546

Tên bưu cục: Khánh Hội

Điện thoại: 610080

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hội, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822567

Tên bưu cục: Khánh Hội 2

Điện thoại: 611612

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hội, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822570

Tên bưu cục: Khánh Hội 3

Điện thoại: 626429

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hội, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822572

Tên bưu cục: Khánh Hội 4

Điện thoại: 612054

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hội, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822551

Tên bưu cục: Khánh Lộc

Điện thoại: 658444

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822573

Tên bưu cục: Khánh Lộc

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822552

Tên bưu cục: Khánh Lộc 2

Điện thoại: 02743658509

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822543

Tên bưu cục: Khánh Lộc 3

Điện thoại: 611237

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822547

Tên bưu cục: Khánh Long

Điện thoại: 625297

Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822568

Tên bưu cục: Khánh Long 3

Điện thoại: 626401

Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822557

Tên bưu cục: Long Hội

Điện thoại: 625333

Địa chỉ: Khu phố Khánh Long, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822553

Tên bưu cục: Tân Phước Khánh

Điện thoại: 610901

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lợi, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822540

Tên bưu cục: Tân Phước Khánh

Điện thoại: 02743659611

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822569

Tên bưu cục: Tân Phước Khánh 10

Điện thoại: 611696

Địa chỉ: Khu phố Bình Hòa 2, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822571

Tên bưu cục: Tân Phước Khánh 11

Điện thoại: 02743611738

Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822554

Tên bưu cục: Tân Phước Khánh 2

Điện thoại: 610906

Địa chỉ: Khu phố Khánh Hội, Thị Trấn Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Xem chi tiết>>