MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thuận Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75620, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh là 75620.

2. Mã bưu chính 75620 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75620 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thuận Đông Quận 7, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75620 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh có 5 số là 75620, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 756234

Tên bưu cục: 123

Điện thoại: 7720645

Địa chỉ: Sô´108/6K, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756235

Tên bưu cục: 126

Điện thoại: 7720186

Địa chỉ: Sô´13/1F, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756203

Tên bưu cục: 513

Điện thoại: 7731796

Địa chỉ: Sô´513, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756232

Tên bưu cục: 95

Điện thoại: 8733772

Địa chỉ: Sô´25/3, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756233

Tên bưu cục: 96

Điện thoại: 8733828

Địa chỉ: Sô´24/8, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756201

Tên bưu cục: Bến Nghé

Điện thoại: 8724095

Địa chỉ: Sô´273, Khu phố 3, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756211

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 8724527

Địa chỉ: Sô´6/7A, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756204

Tên bưu cục: Bờ Tua 2

Điện thoại: 7731575

Địa chỉ: Sô´18/5, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756207

Tên bưu cục: Bùi Văn Ba

Điện thoại: 8728562

Địa chỉ: Sô´16/6B, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756240

Tên bưu cục: Bùi Văn Ba

Điện thoại: 8722123

Địa chỉ: Sô´49, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756229

Tên bưu cục: Cẩm tú

Điện thoại: 8729667

Địa chỉ: Sô´36/10, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756206

Tên bưu cục: Chánh Đông

Điện thoại: 8728672

Địa chỉ: Sô´8/11D, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756231

Tên bưu cục: đại lý bưu điện 148

Điện thoại: 8722695

Địa chỉ: Sô´407, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756236

Tên bưu cục: đại lý bưu điện 154

Điện thoại: 8722692

Địa chỉ: Sô´391/26, Khu phố 3, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756230

Tên bưu cục: GioNa

Điện thoại: 8733135

Địa chỉ: Sô´21/5, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756210

Tên bưu cục: Hoàn Thành

Điện thoại: 8724572

Địa chỉ: Sô´9/4C, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756205

Tên bưu cục: Hùynh Tấn Phát

Điện thoại: 8729071

Địa chỉ: Sô´387, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756209

Tên bưu cục: Tân Khai

Điện thoại: 8728887

Địa chỉ: Sô´6/6F, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756200

Tên bưu cục: Tân Thuận Đông

Điện thoại: 02837701701

Địa chỉ: Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756208

Tên bưu cục: Tàu Biển

Điện thoại: 8728884

Địa chỉ: Sô´6/6B, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông Tân Thuận Đông Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>