MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Ba

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ là Mã bưu chính 29560, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ là 29560.

2. Mã bưu chính 29560 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 29560 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Ba Thanh Ba, Phú Thọ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 29560 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ

Mã bưu chính Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ có 5 số là 29560, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295614

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại: 885187

Địa chỉ: Khu 10, Thị Trấn Thanh Ba Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295640

Tên bưu cục: Thanh Ba

Điện thoại: 02103885207

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295660

Tên bưu cục: Thanh Ba

Điện thoại: 02103885207

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295600

Tên bưu cục: Thanh Ba

Điện thoại: 02103885216

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295610

Tên bưu cục: Thanh Ba

Điện thoại: 885207

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba Thanh Ba Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>