MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạnh Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72960, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72960.

2. Mã bưu chính 72960 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72960 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạnh Xuân Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72960 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72960, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729635

Tên bưu cục: Hà Huy Giáp

Điện thoại: 02837161637

Địa chỉ: Sô´65/4, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729606

Tên bưu cục: Thạnh Lộc 14

Điện thoại: 7199070

Địa chỉ: Sô´20, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729607

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 1

Điện thoại: 7169234

Địa chỉ: Sô´52/3, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729605

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 10

Điện thoại: 7169884

Địa chỉ: Sô´2/8, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729615

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 11

Điện thoại: 7124169

Địa chỉ: Sô´92/4, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729616

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 12

Điện thoại: 7160646

Địa chỉ: Sô´125A/1, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729628

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 13

Điện thoại: 7169950

Địa chỉ: Sô´87/2, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729617

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 14

Điện thoại: 7169979

Địa chỉ: Sô´313/5, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729618

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 15

Điện thoại: 7168007

Địa chỉ: Sô´130B, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729619

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 16

Điện thoại: 7168137

Địa chỉ: Sô´28/1, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729620

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 17

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2/22, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729627

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 17

Điện thoại: 7168323

Địa chỉ: Sô´2/2, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729621

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 18

Điện thoại: 7168494

Địa chỉ: Sô´5/35, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729622

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 19

Điện thoại: 7168503

Địa chỉ: Sô´117/3, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729608

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 2

Điện thoại: 7169319

Địa chỉ: Sô´64, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729623

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 20

Điện thoại: 7168574

Địa chỉ: Sô´5/21, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729624

Tên bưu cục: Thạnh xuân 21

Điện thoại: 7121634

Địa chỉ: Sô´10/2, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729625

Tên bưu cục: Thạnh xuân 22

Điện thoại: 8834266

Địa chỉ: Sô´309/13, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729626

Tên bưu cục: Thạnh xuân 23

Điện thoại: 7163463

Địa chỉ: Sô´71/1, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729609

Tên bưu cục: Thạnh Xuân 3

Điện thoại: 7169635

Địa chỉ: Sô´59/2, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân Thạnh Xuân Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>