MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thị Hoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 272540

Tên bưu cục: Thị Hoa

Điện thoại: 01267084378

Địa chỉ: Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa Thị Hoa Hạ Lang Cao Bằng

Xem chi tiết>>