MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thuận Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là Mã bưu chính 80310, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là 80310.

2. Mã bưu chính 80310 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80310 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thuận Nam Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80310 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận có 5 số là 80310, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 803100

Tên bưu cục: Hàm Thuận Nam

Điện thoại: ?02523869110

Địa chỉ: Khu phố Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803160

Tên bưu cục: Hàm Thuận Nam

Điện thoại: 02523867110

Địa chỉ: Khu phố Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803230

Tên bưu cục: Hàm Thuận Nam

Điện thoại: 02523867110

Địa chỉ: Khu phố Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803116

Tên bưu cục: Tà Cú

Điện thoại: 670714

Địa chỉ: Thôn Nam Trung, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803110

Tên bưu cục: Thuận Nam

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803101

Tên bưu cục: Thuận Nam 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803102

Tên bưu cục: Thuận Nam 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố Lập Nghĩa, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803103

Tên bưu cục: Thuận Nam 3

Điện thoại: 867712

Địa chỉ: Thôn Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803104

Tên bưu cục: Thuận Nam 4

Điện thoại: 867127

Địa chỉ: Thôn Nam Tân, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803113

Tên bưu cục: Thuận Nam 5

Điện thoại: 062 869374

Địa chỉ: Thôn Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803114

Tên bưu cục: Thuận Nam 6

Điện thoại: 062670394

Địa chỉ: Thôn Lập Bình, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 803115

Tên bưu cục: Thuận Nam 7

Điện thoại: 062670578

Địa chỉ: Sô´17, Thôn Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam Thuận Nam Hàm Thuận Nam Bình Thuận

Xem chi tiết>>